ZB平台注册交易提现教程—老表带你做区块链(含费率表)

寒羽梦飞 2021-03-02 15:25:28 阅读数:447

本文一共[544]字,预计阅读时长:1分钟~
教程 交易 平台 注册 zb

ZB平台注册交易提现教程—老表带你做区块链(含费率表)

  1. 打开网址

    https://vip.zb.com/activity/joinbtc?tuijianid=0d313415f727794656ff5e2a4a764fcd

2.点击右上角“注册”按钮。新用户注册可用手机或邮箱注册。

一、手机注册

1.输入页面相应信息,阅读并勾选同意《CHBTC用户服务协议》,点击“立即注册”。

2.设置6位数字资金安全密码,点击“立即设置”,注册成功。

二 、邮箱注册

1.输入页面相应信息,阅读并勾选同意《CHBTC用户服务协议》,点击“立即注册”。

2.在注册邮箱中点击链接激活账户。

3.设置6位数字资金安全密码,点击“立即设置”,注册成功。

初级实名认证

1.点击用户名——进入“基本信息”页面——选择“实名认证”——选择“立即认证”。

2.进入实名认证设置页面——选择“进行个人认证”或“进行企业认证”;

3.按照提示填入对应信息后,点击“提交认证信息”即可。

(个人认证)

(企业认证)

重要提示:认证提交后不能修改认证类型。
币种 对BTC交易费 对USDT交易费 对QC交易费 提现费率 单笔限额 单日限额
BTC - 免费 0.10% 默认0.001BTC(可选) 30 BTC 100 BTC
BCC 0.10% 0.10% 0.10% 默认0.0006BCC(可选) 100 BCC 200 BCC
LTC 0.10% 免费 0.10% 默认0.005LTC(可选) 2000 LTC 10000 LTC
ETH 0.10% 免费 0.10% 0.01ETH 400 ETH 2000 ETH
ETC 0.10% 免费 0.10% 0.01ETC 10000 ETC 50000 ETC
BTS 0.10% 0.10% 0.10% 3BTS 1000000 BTS 5000000 BTS
EOS 0.10% 0.10% 0.10% 1EOS 100000 EOS 500000 EOS
QTUM 0.10% 0.10% 0.10% 0.01QTUM 10000 QTUM 20000 QTUM
HSR 0.10% 0.10% 0.10% 0.001HSR 10000 HSR 20000 HSR
XRP 0.10% 0.10% 0.10% 0.1XRP 60000 XRP 300000 XRP
USDT 免费 -- 0.10% -- -- --
QCASH 0.10% 0.10% - 5QC 2000000 QC 5000000 QC
DASH 0.10% 0.10% 0.10% 0.002DASH 200 DASH 500 DASH
BCD 0.20% 0.20% 0.20% - - -
UBTC 0.20% 0.20% 0.20% - - -
SBTC 0.20% 0.20% 0.20% - - -
INK 0.20% 0.20% 0.20% 20 INK 100000 INK 10000000 INK
TV 0.20% 0.20% 0.20% 0.1 TV 100000 TV 10000000 TV
BTH 0.20% 0.20% 0.20% - - -
BCX 0.20% 0.20% 0.20% - - -
LBTC 0.20% 0.20% 0.20% - - -
CHAT 0.20% 0.20% 0.20% 20 CHAT 100000 CHAT 1000000 CHAT
bitCNY - - 0.20% - - -
HLC 0.20% 0.20% 0.20% - - -
BTP 0.20% 0.20% 0.20% - - -
BCW 0.20% 0.20% 0.20% - - -

ZB平台注册交易提现教程—老表带你做区块链(含费率表)

版权声明:本文为[寒羽梦飞]所创,转载请带上原文链接,感谢。 https://www.seoxiehui.cn/article-299221-1.html